Anunț privind proiectul " Profilul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A." vizualizează documentul
Anunț privind Scrisoarea de așteptări a acționarilor, necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Directorilor, pentru perioada 2024-2028, la COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.
În temeiul prevederilor art. 5 din Anexa nr.1b la Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se publică Scrisoare de așteptări a acționarilor ca parte din componenta iniţială a planului de selecţie, aprobată prin OMTI nr.1036/30.04.2024.

Scrisoare de așteptări, Componenta inițială a planului de selecție

Anunț privind proiectul Scrisorii de așteptări a acționarilor, necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Directorilor, pentru perioada 2024-2027, la COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

"În temeiul prevederilor art. 5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și art. 4 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1b la Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., organizează consultări cu acționarul minoritar, respectiv Fondul Proprietatea, în data de 12.02.2024, având ca subiect proiectul componentei inițiale a planului de selecție la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. și Scrisorii de așteptări a acționarilor ca parte din componenta iniţială a planului de selecţie.
Punctul de vedere al Fondului Proprietatea poate fi comunicat și în scris Ministerului Transportului și Infrastructurii, în atenția Direcției Guvernanță Corporativă, la adresa de email:  secretariat.dgc@mt.ro.
În caz de netransmitere a unui punct de vedere până la data 12.02.2024, se va considera acceptare tacită.”

vizualizează documentul

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Preşedinte:
- Georgeta Bumbac
 
Membri : 

(Situaţie afiliere politică membri Consiliu de Administraţie conform Declaraţii de interese anexate)

Florin GOIDEA (administrator executiv provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2024 - Declarație de avere și interese | CV
Georgeta BUMBAC (administrator neexecutiv provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2024 - Declaraţie de avere şi interese | CV 
Voicu CHEȚA (administrator neexecutiv provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2024 - Declaraţie de avere şi interese | CV
Petrică Lucian RUSU (administrator neexecutiv provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2024 - Declaraţie de avere şi interese | CV
Mara - Cristina TOGĂNEL (administrator neexecutiv provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2024 - Declaraţie de avere şi interese | CV
Ion Laurențiu VOICU (administrator neexecutiv provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2024 -Declarație de avere și interese  | CV

 

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat
Remunerația membrilor Consiliului de Administrație/directorilor cu mandat.

Situație privind procedura de selecție și de revocare a membrilor Consiliului de Administrație în ultimii trei ani și motivele revocărilor.

Scrisoarea de așteptări pentru perioada 2019-2023 privind selecția Consiliului de Administrație
Forma contractului de mandat aprobată prin H.A.G.O.A. nr.17 / 11.07.2023 
Bugetul pentru investiții în ultimii trei ani financiari.
Cheltuielile totale cu personalul în ultimii trei ani.
Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali.
Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat: nu este cazul

COMITETE CONSULTATIVE
 

Comitet Consultativ de Audit:
- Georgeta Bumbac
- Ion Laurențiu VoicuComitet Consultativ de Nominalizare şi Remunerare:
- Mara Cristina Toganel
- Voicu Cheța
- Petrica Lucian Rusu

 

Comitet de Gestionare a Riscurilor:
- Georgeta Bumbac
- Ion Laurențiu Voicu

Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Administraţie
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Audit
Regulamentul de funcţionare al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare

Rapoarte anuale

Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2023
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2022
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2021
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2020
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2019
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2018
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2017
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2016
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2015
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2014
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2013

 

Rapoarte de activitate ale Consiliului de Administraţie

Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul II 2023, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul II 2022, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul I 2022, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul II 2021, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul I 2021, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA - semestrul II 2020, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA - semestrul I 2020, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA- semestrul II 2019, Hotărâre

Codul de Etică al Consiliului de Administrație. Document


Detalierea serviciilor oferite de companie în interes public:

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. presteaza catre BENEFICIARI (agenti/armatori) servicii de tranzitare canale navigabile (inclusiv ecluzare), servicii portuare sau alte activitati conform prevederilor legislative in vigoare.
-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. asigura alte activitati conexe transportului naval.

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului și bunuri domeniu privat al companiei în mod nediscriminatoriu, a următoarelor servicii publice:
1. Servicii de închiriere/ subconcesionare bunuri:
a) domeniul public a statului ( terenuri în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița și de-a lungul de-a lungul celor doua canale C.D.M.N. și C.P.A.M.N.);
b) domeniul privat al companiei (platforme, clădiri, anexe, magazii, spații în stațiile Radioreleu și sediu ACN).
2. Servicii privind accesul în porturi prin emiterea permiselor de acces.
3. Servicii de avizare documentații în vederea executării de lucrări pe zona de protecție a canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N.
4. Servicii privind eliberare/vizare carnete de lucru în porturi pentru muncitorii portuari care efectuează muncă specifică în porturi.

 -C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.  asigură conform regulamentelor de funcţionare şi exploatare a canalelor navigabile (CDMN - canalul Dunare – Marea Neagră şi CPAMN - canalul Poarta Albă – Midia-Navodari),  următoarele servicii publice:
1. Servicii de deversare apă - (descarcarea volumelor de apă uzată şi epurată, rezultată din procesul de uzinare al beneficiarilor de contracte);
2. Servicii de prelevare apă - (extragere volume de apă de către beneficiarii de contracte) pentru uzul în industrie, potabilizare şi irigaţii (agricultură);
3. Servicii de tranzitare apă - (asigurarea în punctul de uzinare al beneficiarilor de contracte a volumelor de apă necesare);
4. Servicii de refurnizare apă potabilă - (refurnizarea volumelor de apă potabilă preluate de la SC RAJA SA, prin reţeaua proprie de distribuţie);

Obiectivul de politică publică al companiei 

Detalierea situaţiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al companiei:
      Registrul riscurilor
      Plan de implementare măsuri control

 

Planul de integritate al companiei (dezvoltat în concordanţă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea) şi mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii

Raportul de audit extern
Raportul anual al companiei