Reguli de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - în întelesul prevederilor prezentelor reguli, termenilor utilizati li se atribuie urmatoarele definitii:
a) Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta - companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care îndeplineşte funcţia de autoritate portuara si de cai navigabile pe Canalul Dunare-Marea Neagra si pe Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari si în porturile situate pe aceste canale, denumita în continuare ACN;
b) conducator de nava - persoana care poseda aptitudinea si calificarea necesare pentru a asigura conducerea navei pe apele interioare navigabile si care îsi exercita responsabilitatea la bordul navei;
c) controlori de trafic - personalul ACN care îsi desfasoara activitatea în dispeceratele de navigatie si care asigura informarea si asistenta navelor care tranziteaza canalele navigabile, în vederea asigurarii unui trafic sigur si eficient în zona sa de responsabilitate, conform prezentelor reguli;
d) convoi împins - un ansamblu rigid compus din nave, dintre care cel putin una este plasata înaintea navei autopropulsate care asigura propulsia convoiului si care este denumita împingator;
e) convoi în cuplu - un ansamblu compus din nave cuplate bord la bord, dar nici una dintre ele nu este plasata în fata navei autopropulsate care asigura propulsia formatiei;
f) convoi remorcat - orice grup compus din una sau mai multe nave, instalatii plutitoare ori materiale plutitoare asamblate, care sunt remorcate de una sau mai multe nave autopropulsate ce fac parte din convoi si se numesc remorchere;
g) convoi standard - tipul de convoi pentru care au fost dimensionate canalele navigabile si ecluzele situate pe aceste canale;
h) ecluzare - trecerea unei nave/unui convoi de la un nivel (bief) la altul al canalelor navigabile prin ecluza respectiva;
i) transport special - transportul în sistem convoi remorcat;
- navigatia ambarcatiunilor sportive si de agrement si a constructiilor sau instalatiilor plutitoare fara propulsie;
- navigatia convoaielor împinse care depasesc gabaritele standard;
- transportul marfurilor periculoase de natura materialelor radioactive, explozibililor si altele asemenea;
j) tranzitare - navigatia unei nave/unui convoi între doua puncte situate pe canalele navigabile;
k) scule de pescuit - toate ustensilele utilizate în scopul pescuitului industrial, dar si individual, care odata folosite pot aduce prejudicii navigatiei în siguranta pe canalele navigabile, cum ar fi: traule, plase, taliene, vârse, petactare si în general tot ce se monteaza pentru pescuit pe o perioada mai îndelungata, fara supraveghere.
Art. 2. - Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, denumite în continuare canale navigabile, sunt ape nationale navigabile ale României si se afla sub suveranitatea si jurisdictia exclusiva a statului român.
Art. 3. - Prezentele reguli de navigatie se aplica pe Canalul Dunare-Marea Neagra si pe Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, denumite în continuare CDMN si PAMN, precum si în porturile situate pe aceste canale.
Art. 4. - Tranzitarea canalelor navigabile este permisa tuturor navelor, indiferent de pavilionul acestora, care navigheaza independent sau în convoi, cu conditia respectarii regulamentelor în vigoare privind regulile de navigatie, regulile sanitare, vamale, de prevenire si combatere a poluarii, de folosire a bazinelor si instalatiilor portuare, precum si celelalte reguli privind exploatarea si întretinerea canalelor navigabile, prevazute de legislatia româna în vigoare.
Art. 5. - Pe timpul tranzitarii, supravegherea si dirijarea navigatiei pe canalele navigabile se efectueaza de ACN prin dispeceratele de navigatie, coordonate de Dispeceratul Central de Navigatie, ale caror dispozitii sunt obligatorii pentru toti conducatorii de nave/convoaie pe toata durata tranzitarii.
Art. 6. - în sensul prezentelor reguli:
- pe CDMN, navigatia în aval corespunde navigatiei dinspre Dunare spre Marea Neagra, iar navigatia în amonte, navigatiei dinspre Marea Neagra spre Dunare;
- pe PAMN, navigatia în aval corespunde navigatiei dinspre CDMN spre Navodari, iar navigatia în amonte, navigatiei dinspre Navodari spre CDMN.

CAPITOLUL II

Nave si formatiuni de convoaie pentru navigatia pe canalele navigabile
Art. 7. - (1) Navigatia pe canalele navigabile se efectueaza cu nave fluviale si maritime care navigheaza independent sau în formatie de convoi împins, remorcat ori în cuplu si care nu pot depasi gabaritele standard, dupa cum urmeaza:
A. pe CDMN:
a) convoi de nave:
- lungimea maxima = 296 m;
- latimea maxima = 23,5 m;
- pescajul maxim = 5,5 m;
b) nave fluviale si maritime care navigheaza independent:
- lungimea maxima = 138,3 m;
- latimea maxima = 16,8 m;
- pescajul maxim = 5,5 m;
c) înaltimea maxima de la linia de plutire pâna la cel mai înalt punct al navei va fi de 16,5 m atât pentru situatia prevazutala lit. a), cât si pentru cea prevazuta la lit. b);
B. pe PAMN:
a) convoi de nave:
- lungimea maxima = 120 m;
- latimea maxima = 11,5 m;
- pescajul maxim = 3,8 m;
b) nave fluviale si maritime care navigheaza independent:
- lungimea maxima = 110 m;
- latimea maxima = 11,5 m;
- pescajul maxim = 3,8 m;
c) înaltimea maxima de la linia de plutire pâna la cel mai înalt punct al navei va fi de 12,5 m atât pentru situatia prevazuta la lit. a), cât si pentru cea prevazuta la lit. b).
Art. 8. - (1) Transporturile speciale se pot efectua numai cu acordul expres si în conditiile stabilite de ACN.
(2) Este interzis oricarei nave autopropulsate care împinge, remorcheaza sau duce în cuplu alte nave sa le paraseasca pe canal înainte de a ajunge în portul de destinatie. în situatia în care este necesara lasarea unei/unor nave înainte de portul de destinatie, conducatorul de nava va informa dispeceratul de navigatie despre acest lucru. Dispeceratul de navigatie îi va indica conducatorului de nava locul unde aceste nave pot fi lasate. Pe toata perioada stationarii în aceste locuri armatorul va asigura legarea si paza navei pe cheltuiala sa.
(3) în cazul în care nava propulsoare se defecteaza, armatorul/operatorul înlocuieste nava defecta cu o nava similara sau solicita ACN sa efectueze respectivul transport contra cost.
(4) Navigatia navelor cu vele si a plutelor este interzisa pe canalele navigabile.
Art. 9. - (1) Pentru navigatia în conditii de siguranta, în cazul convoaielor împinse sau remorcate, împingatoarele/remorcherele vor avea o putere suficienta care sa asigure minimum 6,7 tm/CP pe CDMN, respectiv 6 tm/CP pe PAMN.
(2) în cazul în care convoaiele nu respecta raportul prevazut la alin. (1), respectivul transport va fi considerat transportspecial.

CAPITOLUL III

Reguli de navigatie privind intrarea si iesirea navelor si convoaielor
pe canalele navigabile
Art. 10. - (1) Intrarea/iesirea navelor sau a convoaielor în/din canalele navigabile este permisa numai cu aprobarea ACN si în conformitate cu programul de ecluzari stabilit de aceasta, care va fi comunicat navelor de catre controlorii de trafic.
(2) Pentru programarea tranzitarii canalelor navigabile de catre nave/convoaie, armatorul, operatorul sau agentul trebuie sa transmita ACN avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile cu cel putin 6 ore înainte de sosirea navelor/convoaielor în rada.
(3) Avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile va avea forma si continutul prevazute în anexa nr. 1.
Art. 11. - (1) La sosirea în rada a navelor/convoaielor, conducatorii acestora vor confirma prin radiotelefon daca navele/convoaiele sunt apte din punct de vedere tehnic pentru tranzitare.
(2) Totodata conducatorii de nave/convoaie vor confirma ca datele prevazute în avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile, mentionata la art. 10, au ramas neschimbate sau vor comunica modificarile care au aparut în perioada cuprinsa între transmiterea avizarii pentru tranzitare si sosirea navei în rada.
(3) ACN are drept de control pentru verificarea datelor transmise de conducatorul de nava/convoi.
Art. 12. - (1) Navele/convoaiele vor avea la bord toate documentele necesare si valabile, în conformitate cu legislatia în vigoare, fiind obligate sa le puna la dispozitie ACN.
(2) Conducatorii de nave/convoaie sunt obligati sa depuna la ACN câte o copie de pe documentele de marfa pentru fiecare unitate de transport.
(3) Navele, pe timpul cât navigheaza pe canalele navigabile sau opereaza în porturile situate pe acestea, sunt obligate sa aiba la bord echipajul minim de siguranta, conform reglementarilor legale în vigoare.
Art. 13. - La solicitarea controlorilor de trafic, conducatorii de nave/convoaie au obligatia de a transmite prin radiotelefon informatiile privind gabaritele navei/convoiului, marfa de la bord, cantitatea de balast sau orice alte informatii privind nava ori marfa încarcata în aceasta.
Art. 14. - în caz de necesitate, cum ar fi eficientizarea ecluzarilor, conditii meteorologice nefavorabile, la solicitatea ACN, conducatorii convoaielor vor modifica configuratia convoiului.
Art. 15. - Este interzisa intrarea pe canalele navigabile a navelor sau a convoaielor atunci când:
a) navele sunt încarcate peste marca de încarcare;
b) navele nu au la bord toate actele si certificatele prevazute de legislatia în vigoare sau aceste acte si certificate nu sunt valabile;
c) navele pot afecta conditiile de siguranta a navigatiei prin canalele navigabile;
d) navele transporta marfuri periculoase, iar aceste marfuri:
- nu sunt mentionate în documentele de marfa aflate la bordul navei sau nu sunt însotite de toate autorizatiile prevazute de legislatia în vigoare pentru transportul acestora;
- sunt interzise la transportul pe apa;
e) navele au o înclinatie mai mare de 4 grade.
Art. 16. - (1) Zona de stationare si formare a convoaielor la intrarea în canal este situata la malul drept al Dunarii între km 297,3 si km 298,3, pe o latime de 150 m, denumita rada Cernavoda, de la limita dreapta a senalului, în conditii de pâna la +100 cm fata de mira Cernavoda sau conform semnalizarilor din zona când apele coboara sub aceasta cota.
(2) Zona de stationare si formare a convoaielor în portul Constanta sau Midia pentru intrarea în canal este situata în bazinul fluvio-maritim, denumita rada fluviala Constanta, respectiv rada fluviala Midia.
(3) Zonele de stationare si reformare a convoaielor pentru intrarea pe PAMN sunt fronturile de asteptare ale porturilor Medgidia si Basarabi.
Art. 17. - (1) înainte de intrarea în canalele navigabile si pe toata durata tranzitarii acestora este interzis navelor/convoaielor sa aiba în afara bordului obiecte care ar putea periclita siguranta celorlalte nave, a instalatiilor plutitoare sau fixe aflate pe canale, iar ancorele vor fi la post.
(2) ACN poate hotarî închiderea temporara a navigatiei pe canalele navigabile în caz de conditii hidrometeorologice nefavorabile sau de aparitie a ghetii, precum si în cazul executarii lucrarilor de dragaj, a lucrarilor hidrotehnice sau atunci când din alte cauze navigatia pe canale este periclitata.
Art. 18. - (1) Intrarea navelor/convoaielor în canalele navigabile se face de regula în ordinea sosirii în rada.
(2) Conducatorii de nave/convoaie au obligatia de a anunta sosirea la rada, prin radiotelefon, cu cel putin doua ore înainte.
(3) Navele de control, navele ACN si navele cu misiune speciala au prioritate la intrarea/iesirea în/din canalele navigabile.
Art. 19. - La intrarea/iesirea în/din canalele navigabile navele vor naviga cu viteza de siguranta si cu atentie deosebita, cu obligatia de a emite semnale fonice de atentie.
Art. 20. - La iesirea din CDMN în Dunare sau din PAMN în CDMN navele/convoaiele nu se vor angaja în calea principala si nu o vor traversa daca prin aceasta obliga navele/convoaiele care navigheaza în calea principala sa îsi modifice drumul sau viteza.
Art. 21. - Nava sau convoiul care urmeaza sa intre pe canalul navigabil trebuie sa astepte navele sau convoaiele angajate în manevra de iesire din acesta. Este interzisa întâlnirea la gurile canalelor navigabile.
Art. 22. - Navele si convoaiele care ancoreaza în rada Cernavoda sau în bazinele fluviale din portul Constanta-Sud sau Midia vor ancora în asa fel încât sa nu stânjeneasca intrarea/iesirea în/din canalele navigabile, respectând indicatiile capitaniilor de port.
Art. 23. - Dupa ancorare navele/convoaiele vor comunica la dispeceratul zonal de navigatie ora si pozitia în care au ancorat, solicitând instructiuni privitoare la tranzitare.

CAPITOLUL IV

Transportul marfurilor periculoase
Art. 24. - Transportul marfurilor periculoase pe canalele navigabile se face în conformitate cu reglementarile în vigoare si conventiile internationale privind aceste transporturi, la care România este parte.
Art. 25. - (1) Navele/convoaiele ce transporta marfuri periculoase au permisiunea de ecluzare si tranzitare a canalelor navigabile numai pe timpul zilei, o ora înainte de rasaritul soarelui, respectiv o ora dupa apusul acestuia.
(2) Navele/convoaiele ce transporta marfuri periculoase vor transmite solicitarea de avizare pentru tranzitare catre ACN cu 12 ore si apoi cu 6 ore înainte de sosirea în rada.
(3) Informatiile despre marfa vor cuprinde denumirea tehnica corecta, descrierea distincta si precizarea daca sunt ambalate si daca au aplicate etichetele, conform cerintelor internationale privitoare la transportul pe apa al marfurilor periculoase.
Art. 26. - (1) Numarul maxim de unitati într-un convoi împins ce transporta marfuri periculoase este de 4, câte doua în dana; în cazul formatiunilor în cuplu sunt permise doua unitati, nefiind admis tranzitul de marfuri periculoase în formatie de convoi remorcat.
(2) în caz de conditii meteorologice nefavorabile, ACN poate interzice intrarea pe canalele navigabile a navelor/convoaielor care transporta marfuri periculoase sau poate dispune reducerea numarului de unitati aflate în convoi.
Art. 27. - Tranzitarea navelor/convoaielor ce transporta marfuri periculoase va fi programata în asa fel încât sa se evite pe cât posibil asteptarile la ecluzare dupa ce nava/convoiul a fost introdusa/introdus pe canalul navigabil.
Art. 28. - Se interzice ecluzarea navelor/convoaielor ce transporta marfuri periculoase concomitent cu navele de pasageri.
Art. 29. - Se interzic stationarea si întâlnirea navelor/convoaielor ce transporta marfuri periculoase din clasa 1 - explozivi, marfuri nucleare si altele asemenea - între km 64+400 si km 58+000.
Art. 30. - Se permite tranzitarea canalelor navigabile de catre navele-tanc goale numai daca sunt degazate si poseda certificat de degazare. 

CAPITOLUL V

Navigatia în zona porturilor de pe canalele navigabile
Art. 31. - Navele/convoaiele care au ca destinatie porturile de pe canalele navigabile vor respecta dispozitiile date de ACN. în acest scop conducatorii de nava vor fi în legatura permanenta cu dispeceratul de navigatie pentru stabilirea locului de asteptare si pentru a primi instructiuni privitoare la accesul în port.
Art. 32. - (1) Locurile de asteptare pentru nave/convoaie sunt situate în vecinatatea porturilor. Pentru a nu stânjeni navigatia, stationarea în aceste locuri se va face în formatii de cel mult doua unitati în dana. în aceste locuri se desfac sau se formeaza convoaiele ce urmeaza sa fie introduse sau scoase în/din bazinul portuar.
(2) în locurile de asteptare se interzice lasarea navelor nepropulsate fara supravegherea corespunzatoare.
Art. 33. - Manevra de intrare/iesire în/din port, precum si plecarea de la locul de asteptare se vor face numai cu aprobarea controlorului de trafic. Conducatorii de nava se vor asigura în mod deosebit la angajarea manevrei de intrare/iesire în/din bazinul portuar pentru a nu periclita sau întrerupe navigatia navelor/convoaielor pe canalele navigabile sau aflate în manevre în danele portului.
Art. 34. - (1) Este interzisa încrucisarea navelor/convoaielor la intrarea/iesirea în/din port.
(2) Nu este permisa stationarea în dana porturilor a mai mult de doua nave în fila dubla.
Art. 35. - Navele/convoaiele ce navigheaza prin zona locurilor de asteptare vor lua masuri de reducere a vitezei de mars, astfel încât sa nu puna în pericol navele stationate în aceste locuri.
Art. 36. - (1) Pe canalele navigabile si în porturile situate pe acestea, serviciile de siguranta, respectiv pilotajul navelor maritime la intrarea si la iesirea din porturi, între danele aceluiasi port si pe caile navigabile, legarea, dezlegarea navelor maritime, remorcajul de manevra al navelor maritime în porturi, vor fi asigurate de ACN sau de societati comerciale autorizate de aceasta.
(2) Navele fluviale care tranziteaza canalele navigabile vor avea obligatoriu la bord o persoana care sa posede brevet de capitan fluvial categoria A sau B, brevete eliberate în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte sau recunoscute de Autoritatea Navala Româna.
(3) în cazul în care o nava fluviala care tranziteaza canalele navigabile solicita asistenta din partea unei persoane care poseda un brevet conform alin. (2), persoana respectiva va fi pusa la dispozitia navei numai de catre societati comerciale autorizate de ACN.

CAPITOLUL VI

Reguli privind navigatia pe canalele navigabile si trecerea prin ecluze
Art. 37. - Pe timpul tranzitarii canalelor navigabile navele si convoaiele vor tine legatura radio cu dispeceratul de navigatie si vor face ascultare permanenta în canalele radio telefonice corespunzatoare frecventelor alocate dupa zona de navigatie, astfel:
a) canalul de lucru VHF 74 - frecventa 156,725 MHz pentru zona Agigea între km 0+000 si km 15+000;
b) canalul de lucru VHF 71 - frecventa 156,575 MHz pentru zonele Basarabi, Medgidia între km 15+000 si km 49+000 si pe întreg canalul PAMN;
c) canalul de lucru VHF 14 - frecventa 156,700 MHz pentru zona Cernavoda între km 49+000 si km 64+410.
Art. 38. - (1) Pe CDMN viteza maxima de navigatie este de 12 km/h, iar viteza minima este de 6,5 km/h. Pe PAMN viteza maxima de navigatie este de 10 km/h, iar viteza minima este de 6,5 km/h.
(2) Conducatorul de nava/convoi este obligat sa respecte dispozitiile controlorilor de trafic privind viteza de navigatie pentru a nu periclita siguranta constructiilor hidrotehnice, securitatea celorlalte nave si convoaie aflate în mars, stationate în ancora sau acostate la chei pe canalele navigabile.
(3) ACN poate autoriza, pentru motive temeinic justificate, navigatia navelor/convoaielor cu viteze mai mari sau mai mici decât limitele admise.
Art. 39. - (1) Navele/convoaiele care navigheaza în amonte trebuie sa acorde prioritate celor care navigheaza în aval.
(2) în conditii hidrometeorologice nefavorabile navele/convoaiele cu încarcatura cedeaza drumul navelor/convoaielor fara încarcatura, indiferent de sensul de navigatie.
(3) în cazul în care ACN închide temporar navigatia pe canalele navigabile din cauza conditiilor hidrometeorologice, navele/convoaiele sunt obligate sa se retraga la mal pâna la limita posibila si sa se asigure în ancora sau la cheiul amenajat.
Art. 40. - (1) întâlnirea navelor/convoaielor pe canalele navigabile se face, de regula, prin babord. în acest scop navele/convoaiele se vor abate spre tribord pâna la limita posibila, lasând loc între ele pentru mentinerea pe drum fara pericol de abordaj.
(2) Pe PAMN este interzisa întâlnirea convoaielor ce depasesc gabaritele standard cu alte nave sau convoaie, cu exceptia locurilor de asteptare la ecluze.
Art. 41. - (1) Depasirea este permisa numai în locurile care ofera conditii de siguranta pentru navele fluviale care navigheaza independent atât în amonte, cât si în aval si numai cu aprobarea prealabila a controlorului de trafic din zona.
(2) Pe canalele navigabile este interzisa efectuarea depasirilor de catre navele maritime si navele fluviale care navigheaza în formatie de convoi, cu exceptia situatiilor în care nava/convoiul ce urmeaza sa fie depasita/depasit poate sa se retraga într-o zona sigura aleasa de controlorul de trafic si confirmata de conducatorul navei/convoiului, fara a afecta traficul de pe celalalt sens de navigatie.
(3) Este interzisa efectuarea depasirii pentru toate categoriile de nave pe timp de noapte, în curbe, în zona semafoarelor, la trecerile pe sub poduri si în zona vailor afluente atunci când acestea sunt active.
(4) Este interzis tuturor categoriilor de nave sa navigheze în paralel în acelasi sens de navigatie, cu exceptia cazurilor în care se efectueaza depasiri.
Art. 42. - Navele ACN, navele de control si de interventie fac exceptie de la prevederile art. 39 alin. (3), art. 40 si 41.
Art. 43. - (1) Este interzisa apropierea unei nave/unui convoi de alta nava/alt convoi la mai putin de 1.500 m în mars în aval si de 1.000 m în mars în amonte, cu exceptia cazurilor de depasire între nave fluviale izolate.
(2) în conditii de vizibilitate redusa sau în alte situatii meteorologice nefavorabile distanta dintre nave/convoaie va fi de cel putin 2.000 m în mars în aval si de 1.500 m în mars în amonte.
Art. 44. - Nici o nava nu va traversa canalele navigabile prin prova navelor aflate în mars, la o distanta mai mica de 1.500 m între ele.
Art. 45. - (1) în conditii de vizibilitate redusa este interzisa efectuarea ecluzarilor.
(2) în conditii de vizibilitate redusa este permisa navigatia navelor care dispun de instalatie radar în stare de functionare numai cu aprobarea controlorilor de trafic. Navele care nu au instalatie radar sunt obligate sa opreasca si sa urmeze instructiunile controlorilor de trafic.
Art. 46. - (1) Stationarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile este permisa, cu aprobarea ACN, numai în locurile special amenajate.
(2) Pe durata stationarii este interzisa lansarea la apa a barcilor sau a altor mijloace plutitoare.
Art. 47. - (1) Ancorarea pe canalele navigabile este permisa numai în cazurile de forta majora, cu informarea ACN, si se face numai pe portiunea orizontala a fundului acestora.
(2) Este interzisa în orice situatie ancorarea în zonele de subtraversare a conductelor si cablurilor.
(3) Daca ACN constata ca nava/convoiul se afla într-o zona de subtraversare a conductelor si/sau a cablurilor, va solicita conducatorilor de nava/convoi deplasarea într-o zona sigura.
Art. 48. - în cazul producerii unor evenimente de navigatie, navele/convoaiele vor fi oprite pâna la întocmirea documentelor de constatare si semnarea acestora de catre comandant, reprezentantii ACN si de organele de capitanie.
Art. 49. - (1) Este interzisa aruncarea de obiecte sau materiale în apele canalelor sau pe mal.
(2) Sunt interzise pomparea în canale a balastului, a apelor menajere, a apelor provenite din santina sau din spalarea tancurilor de la bord, precum si deversarea hidrocarburilor ori a amestecurilor de hidrocarburi, a produselor chimice sau radioactive în canale.
Art. 50. - Conducatorii de nava/convoi au obligatia sa anunte imediat dispeceratelor de navigatie prezenta petelor de hidrocarburi sau a oricaror alte semne de poluare în bazinele portuare si/sau pe canalele navigabile, precum si a altor obiecte care pot constitui obstacole de navigatie.
Art. 51. - (1) în perioada de iarna cu gheata la maluri si/sau sloiuri mici se va naviga pe canalele navigabile numai în conditiile stabilite de ACN.
(2) Navigatia pe canalele navigabile este interzisa când se formeaza pod de gheata.
Art. 52. - Se interzic tuturor navelor/convoaielor sa navigheze în deriva, precum si sa traga pe fundul canalelor navigabile ancore, lanturi, cabluri sau parâme.
Art. 53. - Sunt interzise folosirea si instalarea plaselor si a altor scule de pescuit în apele canalelor navigabile.
Art. 54. - în cazul în care o nava pierde în timpul navigatiei pe canalele navigabile un obiect care poate crea un obstacol sau pericol pentru navigatie, conducatorul de nava va marca locul cu un reper si va anunta fara întârziere ACN si capitania de port. Recuperarea obiectului se va efectua sau va fi suportata de catre armatorul/operatorul navei.
Art. 55. - Conducatorii de nava/convoi sunt obligati sa execute toate dispozitiile date de controlorul de trafic si de operatorul de ecluza privind ordinea si modul de intrare în ecluza.
Art. 56. - (1) înainte de intrare în ecluza conform programului, conducatorul de nava/convoi este obligat sa comunice prinradio ca nava/convoiul este apta/apt pentru ecluzare.
(2) în momentul intrarii în ecluza conducatorul de nava/convoi va prezenta, pe lânga documentele navei si ale marfii, sideclaratia privind starea tehnica a navei/convoiului, prevazuta în anexa nr. 2.
Art. 57. - Conducatorul de nava/convoi este direct raspunzator de toate înscrisurile pe care le semneaza în nume propriu sau în numele armatorului, precum si de documentele sau echipamentele ce i se încredinteaza pe timpul tranzitarii canalelor navigabile.
Art. 58. - (1) La intrarea în ecluza navele/convoaiele vor avea în prova cel putin 2 membri de echipaj dotati cu trancheti pentru protejarea navei si a instalatiilor ecluzei.
(2) în scopul utilizarii rationale a ecluzelor, ACN poate decide ordinea de intrare în ecluze.
(3) Pe timpul intrarii în camera ecluzei nava este obligata sa foloseasca un canal radio pentru derularea manevrei, altul decât cel prevazut la art. 37. Conducatorul de nava este obligat sa anunte momentul trecerii în canalul de manevra si canalul utilizat.
(4) La intrarea în ecluze au prioritate navele de pasageri, navele portcontainer de linie, navele/convoaiele speciale, convoaiele si navele cu marfuri perisabile si speciale, navele organelor de control si navele ACN.
Art. 59. - (1) în cazul în care ecluza este ocupata cu o alta nava/un alt convoi sau din anumite cauze trecerea prin ecluza este oprita, navele/convoaiele ce sosesc în rada vor acosta la cheiul de asteptare în amonte sau în aval numai cu aprobarea controlorului de trafic, respectând instructiunile date de acesta.
(2) Pe timpul stationarii la cheiul de asteptare, navele/convoaiele vor sta pe ascultare în canalul de lucru VHF al ecluzei, prevazut la art. 37, raportând orice eveniment produs la bord care ar influenta intrarea în ecluza, siguranta navei, încarcaturii, a echipajului si a mediului, sau vor raspunde solicitarilor facute de dispeceratul de navigatie.
Art. 60. - în cazul în care la primirea aprobarii de intrare în ecluza nava/convoiul nu este pregatita/pregatit pentru ecluzare, conducatorul de nava/convoi este obligat sa anunte din timp ACN, fiind raspunzator de toate consecintele ce decurg din modificarea programului de ecluzare.
Art. 61. - (1) Pe timpul golirii sau umplerii sasului ecluzei conducatorul de nava va sta pe puntea de comanda. Din momentul legarii si pâna în momentul primirii autorizatiei de iesire mijloacele mecanice de propulsie a navelor nu pot fi folosite decât în cazuri exceptionale, pentru siguranta ecluzarii.
(2) La fiecare legatura de la nava la bolarzii ecluzei se va afla permanent câte un membru al echipajului, care în cazul blocarii bolardului va da drumul la legatura. Conducatorul de nava va anunta imediat incidentul operatorului de ecluza prin radiotelefon sau prin semnale fonice repetate, singurele permise pe timpul ecluzarii.
Art. 62. - Este interzisa lasarea la apa a lanturilor, ancorelor sau parâmelor pe timpul stationarii în ecluza. 

CAPITOLUL VII

Art. 63. - Prejudiciile aduse constructiilor si instalatiilor canalelor navigabile sunt considerate prejudicii aduse ACN, care le administreaza, iar toate pagubele rezultate sunt suportate de armatorul navei/convoiului care le-a cauzat, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 64. - încalcarea prevederilor art. 49 atrage raspunderea juridica în conditiile legii, ACN având dreptul de a-si recupera daunele produse de la armatorul navei/convoiului.
Art. 65. - Conducatorii navelor/convoaielor care navigheaza pe canalele navigabile au obligatia de a comunica ACN prin radiotelefon orice eveniment care poate aduce prejudicii navigatiei sau poate periclita siguranta navelor, constructiilor hidrotehnice, instalatiilor canalelor si mediul.
Art. 66. - Semnalele utilizate pentru semnalizarea de navigatie pe canalele navigabile sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentele reguli.
Art. 67. - în masura în care prin prezentele reguli nu se dispune altfel, pe canalele navigabile se aplica prevederile Regulamentului de navigatie pe sectorul românesc al Dunarii si legislatia româna în vigoare.
Art. 68. - încalcarea prevederilor prezentelor reguli atrage pentru cei vinovati raspunderea juridica, în conformitate cuprevederile legale în vigoare.
Art. 69. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele reguli.

 

ANEXA Nr. 1
la reguli
Nr. avizare ............/Data ........../Ora ..........

AVIZARE
pentru tranzitarea canalelor navigabile

1. Numele navei/convoiului .................................................................
2. Pavilionul ..............................................................................
3. Lungimea convoiului .........., latimea convoiului ........, pescajul maxim .............
4. Armatorul ...............................................................................
5. Agentul navei ...........................................................................
6. Caracteristicile tehnice ale împingatorului:
- puterea motorului ...................................
- lungimea maxima .....................................
- latimea maxima ......................................
- pescajul maxim ......................................
- TRN (tonaj registru net) ............................ TRB ........... DWT ..........
- Gabaritul aerian (m) ................................
7. Componenta convoiului:
Indicativul barjei:     AMR vechi                                   
Lungimea maxima (m)                                   
Latimea maxima (m)                                   
Pescajul maxim (m)                                   
Capacitatea maxima pe fiecare unitate (t)                                   
Tipul marfii                                   
Capacitatea maxima pe fiecare unitate (t)                                   
Portul de încarcare                                   
Portul de descarcare                                   
Operatorul de marfa                                   
Manevrantul barjei                                   
8. Data sosirii la rada ...............................
9. Portul de plecare ..................................
10. Portul de destinatie ..............................
11. Acceptul administratiei portului în care nava/convoiul urmeaza sa opereze:
a) Taxele de tranzitare au fost achitate cu Dispozitia de plata nr. ............... din data
de ......... în contul nostru nr. .............., deschis la Banca ...........................,
conform contractului ...................................................................... .
b) Eventualele diferente în plus sau în minus urmeaza a fi regularizate în termen de 48 de
ore de la efectuarea prestatiei.
12. Asigura asistenta: - conducatorul (numele si prenumele) ...........................
- societatea ...................................................
Director,
...............................................


Descarcati fisier avizare aici : avizare.pdf


ANEXA Nr. 2
la reguli

Data ......................                                                                                          Ecluza ...................

DECLARAŢIE
privind starea tehnica a navei/convoiului

Tipul navei .................................................................
Numele navei ................................................................
Starea tehnica a navei:
- motorul principal .........................................................
- motoarele auxiliare .......................................................
- instalatia de guvernare ...................................................
- aparatura de navigatie ...................................................
- starea corpului ...........................................................
- instalatia de ancorare ....................................................
- remorcile si legaturile convoiului ........................................
- instalatia de semnalizare .................................................
- radiotelefonul ............................................................
- instalatia de detectare si stingere a incendiilor .........................
- instalatia de salvare .....................................................
- cantitatea de balast la bord ..............................................
- cantitatea de reziduuri în santina ........................................
- cantitatea de reziduuri menajere ..........................................
Comandantul navei sau al împingatorului îsi asuma raspunderea asupra tuturor daunelor si avariilor provocate de starea tehnica necorespunzatoare a navei sau convoiului.
Comandantul navei,
...................................
L.S.
Vizat
Dispecerat zonal

 

Anexa 3. Reguli Navigaţie