Nr.
crt.

Număr act
normativ

                                          Denumirea actului
1 31/1990

Legea privind societățile comerciale:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/798

2 19/1997

Ordonanța Guvernului privind transporturile
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11050

519/1998

Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” S.A Constanţa
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15585

383/2003

Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii  Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” S.A Constanţa
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/43101

599/2009

Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii  Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” S.A Constanţa
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/106648

109/2011

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133685

583/2016

Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123

54/2006

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73070

528/2002

Legea pentru aprobarea OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37912

10  22/1999

Ordonanţa Guvernului privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţii de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16848

11  235/2017

Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999  privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195515

12  1286/2012

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului și este concesionată administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile interioare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140467

13  1055/2013

Ordin pentru completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin  Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1286/2012
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/151052

14  600/2018

Ordinul  Secretariatului General al Guvernului  privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317

15  99/2016

Legea privind achizițiile sectoriale
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178661

16  394/2016

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178987

17  101/2016

Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680

18  107/1996

Legea apelor    
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8565

19  195/2005

Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului privind protecţia mediului
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634

20  265/2006

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă privind protecţia mediului
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73220

21  211/2011

Lege privind regimul deșeurilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133184

22  132/2010

Lege pentru privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120275

23  42/1997

Ordonanţa Guvernului privind navigația civilă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11262

24  426/2006

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind aprobarea Regulilor de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70871

25  1668/2012

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind organizarea intervenției împotriva gheții pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143388

26  55/2002

Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2000  privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33544

27  79/2000

Ordonanța Guvernului privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24004

28  21/2004

Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410

29  1491/2004

Hotarârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționarea și dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55462

30  557/2016

Hotărârea Guvernului privind managementul tipurilor de risc
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180860

31  481/2004

Legea privind protecţia civilă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56923

32  1259/2006

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștințare, avertizare, prealarmare în situații de protecție civilă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70912

33  501/2005

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Criteriilor pentru asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/62211

34  1184/2006

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor de organizare și asigurare a activităţii de evacuare în situații de urgenţă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69160

35  1854 /2005

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/68248

36 

638/2005

420/2005

Ordin comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/62093
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/62095

37 

1995/2005

1160/2005

Ordin comun al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69563
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69572

38  59/2016

Legea privind privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177654

39  156/2017

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196703

40  61/113/2018

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201872

41  307/2006

Legea privind apărarea împotriva incendiilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657

42  89/2013

Ordinul Ministrului Adinistrației și Internelor privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149603

43  163/2007

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80730

44  319/2006

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772

45 

1425/2006

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76337

46 

346/2002

Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36905

47  467/2006

Legea privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77783

48  1146/2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/75585

49  1091/2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locuri de muncă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74708

50  971/2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate pentru semnalizarea de securitate şi/ sau sănătate
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74127

51  1048/2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74559

52  1051/2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74429

53 1028/2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74360

54 

1876/2005

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/68307

55  493/2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu completările şi modificările ulterioare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71198

56  300/ 2006

Hotărârea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69995

57  355/2007

Hotărârea Guvernuluiprivind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82130

58 

    1260/2013                      1390/2013

Ordin comun al Ministrului Transporturilor și Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153330
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153335

59 

99/2000

Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23101

60  580/2000

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 99/2000
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23187

61 

286/ 2009

Legea privind Codul penal
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109854

62 

53/2003

Legea privind Codul Muncii
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41625

63  96/2003

Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului privind protecţia maternităţii la locul de muncă
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47216

64  537/2004

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 96/2003
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51521

65  3/2007

Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79176

66  305/2017

HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189213

67  594/2013

Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146907

68 571/2004

Legea privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866

 69 176/2010

Legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

70 161/2003

Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

71 78/2000

Legea pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361

 

Alte acte aplicabile:

1. Autorizația de mediu a C.N. A.C.N. S.A. nr. 122/29.07.2021
2. Autorizaţie de gospodărire ape a C.N. A.C.N. S.A. nr. 25/07.03.2024