OBȚINEREA AVIZELOR

In conformitate cu prevederile OUG nr.27/2003 vă aducem la cunoştinţă faptul că in cadrul Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa se eliberează următoarele acte administrative:

1.) AVIZUL PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI ÎN ZONA CANALELOR NAVIGABILE

Va facem cunoscut faptul ca in conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 79/24.08.2000 – art.8, asa cum a fost modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002, executarea de lucrari(construire/desfiintare) in zona de protectie a Canalului Dunare - Marea Neagra si a Canalului Poarta Alba – Midia - Navodari, de catre persoane fizice sau juridice se pot face numai cu avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta si cu aprobarea acestora de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Conform O.G.R. nr. 79/24.08.2000 – art.7, asa cum a fost modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002, “zona de protectie a canalelor navigabile cuprinde fasia de teren de 90 m latime, situata de la limita exterioara a zonei de siguranta de o parte si de alta a amprizei canalelor, indiferent de forma de proprietate”. Conform O.G.R. nr. 79/24.08.2000 – art.6, asa cum a fost modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002, “zona de siguranta a canalelor navigabile cuprinde fasia de teren de 10 m latime, situata de o parte si de alta a amprizei canalelor, masurata de la muchia superioara a taluzului realizat in debleu, respectiv 1m latime de la muchia exterioara a santului de desecare in zonele de dig”. In aceasta zona nu se pot executa niciun fel de lucrari. Va facem cunoscut continutul documentatiilor care vor fi prezentate de catre beneficiarul Certificatului de urbanism, precum si conditiile solicitate de C.N. A.C.N. S.A. Constanta in vederea eliberarii documentului de avizare executare de lucrari, precum si pentru avizarea documentatiilor de P.U.G., P.U.D. si P.U.Z. intocmite pentru primariile pe al carui teritoriu administrativ se situeaza canalul navigabil :A. PERSOANE JURIDICE Pentru a obtine avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta , persoanele juridice vor transmite cu adresa de inaintare urmatoarele piese scrise si desenate :

Piese scrise:

 1. Memoriu tehnic (justificativ)
 2. Proiectul tehnic si caietul de sarcini al obiectivului avut in vedere a se construi/desfiinta -vizate de catre verificator proiecte atestat M.L.P.A.T. – D.C.L.P. ;
 3. Certificatul de urbanism eliberat de primaria pe al carui teritoriu administrativ se au in vedere executarea delucrari pentru care se solicita avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta ;
 4. Acte ce dovedesc forma de detinere a terenului de catre beneficiarul Certificatului de urbanism care solicitaavizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta ;
 5. Inventarul de coordonate in sistem STEREO 70 al punctelor de frangere a liniei de contur a terenului pe careurmeaza a fi executate lucrari de construire/desfiintare ;
 6. Avizul emis de catre S.C. I.P.T.A.N.A. S.A. Bucuresti , conform Legii nr.10 din 18.01.1995, - dupa caz ;
 7. Avizul de gospodarire a apelor emis favorabil de catre Directia Apelor “Dobrogea – Litoral” Constanta;
 8. Studiu geotehnic si Studiul de impact asupra mediului ;
 9. Alte avize si acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism.

Piese desenate

 1. Planul de incadrare in zona a obiectivului pentru care se solicita avizul ;
 2. Planul de situatie a obiectivului pentru care se solicita avizul , cu specificarea distantei limitei terenului fata de ampriza canalului navigabil ;
 3. Sectiuni longitudinale si transversale caracteristice, precum si detalii de executie ;
 4. Plan de situatie –alimentare cu apa si canalizare menajera ;
 5. Plan de situatie –canalizare pluviala ;
 6. Sectiuni caracteristice –instalatii mecano-hidraulice : separator de grasimi si decantor de namol(pentru canalizare menajera) -daca se prevede prin proiect ;
 7. Sectiuni caracteristice –instalatii mecano-hidraulice : fosa septica(pentru canalizare menajera) -daca se prevede prin proiect;
 8. Sectiuni caracteristice –instalatii mecano-hidraulice : decantor de namol si produse petroliere(pentru canalizare pluviala) -daca se prevede prin proiect .B.PERSOANE JURIDICE - PRIMARII Pentru a obtine avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta, documentatiile privind P.U.G., P.U.D. si P.U.Z., primaria pe al carui teritoriu administrativ se afla situat C.D.M.N. si/sau C.P.A.M.N. va transmite cu adresa de inaintare urmatoarele piese scrise si desenate :

Piese scrise

 1. Memoriu tehnic ( justificativ ) ;
 2. Certificatul de urbanism ;
 3. Acte doveditoare privind forma de detinere a terenului de catre beneficiarul obiectivului care solicita avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta ;
 4. Inventarul de coordonate in sistem STEREO 70 al punctelor de frangere a liniei de contur a terenului care face obiectul P.U.G.-lui, P.U.D.-lui si P.U.Z.-lui prezentat spre avizare.

Piese desenate

 1. Planul de incadrare in zona a obiectivului pentru care se solicita avizul ;
 2. Plan - Situatia existenta ;
 3. Plan - Reglementari ;
 4. Plan - Obiective de utilitate publica ;
 5. Plan - Reglementari edilitare .C. PERSOANE FIZICE Pentru a obtine avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta , persoanele fizice vor transmite cu adresa de inaintare urmatoarele piese scrise si desenate :

Piese scrise

 1. Memoriu tehnic ( justificativ ) ;
 2. Proiectul tehnic al obiectivului al obiectivului avut in vedere a se construi/ desfiinta -vizat de catre verificator proiecte atestat M.L.P.A.T. – D.C.L.P.;
 3. Certificatul de urbanism eliberat de primaria pe al carui teritoriu administrativ se au in vedere executarea de lucrari pentru care se solicita avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta ;
 4. Acte doveditoare privind detinerea terenului de catre beneficiarul obiectivului care solicita avizul C.N. A.C.N. S.A. Constanta ;
 5. Inventarul de coordonate in sistem STEREO 70 al punctelor de frangere a liniei de contur a suprafetei de teren pe care se propun executarea de lucrari de construire/ desfiintare ;
 6. Avizul emis de catre S.C. I.P.T.A.N.A. S.A. Bucuresti, conform Legii nr. 10 din 18.01.1995 , – dupa caz;
 7. Avizul de gospodarire a apelor emis favorabil de catre Directia Apelor “Dobrogea – Litoral” Constanta ;
 8. Studiu geotehnic si Studiul de impact asupra mediului ;
 9. Alte avize solicitate prin Certificatul de urbanism.

Piese desenate

 1. Planul de incadrare in zona a obiectivului pentru care se solicita avizul ;
 2. Planul de situatie a obiectivului pentru care se solicita avizul , cu specificarea distantei limitei terenului fata de ampriza canalului navigabil ;
 3. Sectiuni longitudinale si transversale caracteristice , precum si detalii de executie ;
 4. Plan de situatie –alimentare cu apa si canalizare menajera ;
 5. Plan de situatie –canalizare pluviala ;
 6. Sectiuni caracteristice –instalatii mecano-hidraulice : separator de grasimi si decantor de namol(pentru canalizare menajera) -daca se prevede prin proiect ;
 7. Sectiuni caracteristice –instalatii mecano-hidraulice : fosa septica(pentru canalizare menajera) -daca se prevede prin proiect;
 8. Sectiuni caracteristice –instalatii mecano-hidraulice : decantor de namol si produse petroliere(pentru canalizare pluviala) -daca se prevede prin proiect .

NOTA :

Toate documentatiile, intocmite pentru obtinerea avizului C.N. A.C.N. S.A. Constanta, vor tine seama de precizarilementionate mai sus, de prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 79/24.08.2000, asa cum a fost modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002, de “Procesele-verbale de delimitare” si de “Procesele-verbale de vecinatate” incheiate de C.N. A.C.N. S.A. Constanta cu primariile care elibereaza Certificatul de urbanism, precum si de Legea nr.50/29.07.1991 –cu modificarile si completarile in vigoare privind intocmirea documentatiilor pentru executia lucrarilor de construire/desfiintare constructii .Documentatiile tehnice se vor depune pentru avizare la C.N. A.C.N. S.A. Constanta, in copie, in 2 ( doua )exemplare. 

Programul de depunere al documentatiilor este zilnic, de luni si pana vineri inclusiv, intre orele 8.00–15.30. Documentatiile vor fi depuse si inregistrate la secretariatul C.N. A.C.N. S.A. Constanta.
Programul de ridicare al avizelor este zilnic, de luni si pana vineri inclusiv, intre orele 8.00–15.00.

IMPORTANT

În vederea obţinerii avizului este necesar punctul de vedere al Departamentului Protecţia Mediului privind gospodarirea cantitativă şi calitativă a apelor şi protecţia mediului.

În completarea documentaţiei se solicită:

 • autorizaţie de mediu
 • autorizaţie de gospodărire a apelor
 • schiţe privind alimentarea cu apă, colectarea , transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate
 • contracte de gunoi menajer
 • studii de impact asupra mediului, unde este cazul.
 • memoriu de prezentare a lucrării în care este descris impactul asupra canalelor navigabile
 • date despre deşeurile produse, modalitatea de depozitare, transport, tipul deşeurilor, inclusiv impactul asupra canalelor navigabile.
 • avize de la SANEPID.

Informaţii se pot obţine la Departament Administrare Domenii şi Departament Protecția Mediului.

2.) Carnete  de lucru în porturile administrate de CN ACN SA şi înregistrarea muncitorilor portuari (conform Ordin nr. 252/2011)

     In vederea emiterii carnetelor de lucru in porturile administrate de CN ACN SA si inregistrarea muncitorilor portuari, operatorii economici vor inainta administratiei o cerere scrisa (model prevazut in anexa nr.1 din Motodologia aprobata prin Ordinul nr. 252/2011) insotita de doua fotografii tip act de identitate 2cm x 3cm, copia documentului de identitate si a contractului de munca inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, pentru fiecare muncitor in parte.

OBSERVATII: În perioada 03. - 10 ianuarie a fiecărui an, agenţii economici care desfăşoară activităţi in porturile aparţinând CN ACN SA Constanţa solicită vize anuale muncitorii portuari, iar in perioada 10-30 ianuarie compania acordă contra cost vizele anuale pentru fiecare carnet de lucru in port
Solicitarile se primesc zilnic în intervalul mentionat, între orele 8.00-15.00.
Informaţii se pot obţine de la Departamentul Administrare Domenii.

3.) REGISTRUL DE RECLAMAŢII - se găseşte în cadrul Departamentului Comercial

4.) Tabel OPERATORI avizaţi de C.N. A.C.N. S.A. pentru efectuarea operaţiunilor conexe activităţilor de transport naval

5.)  Obținerea acceptului de efectuare a operațiunilor conexe de transport naval

 6.) Tabel cu societățile autorizate în preluarea / valorificarea deșeurilor de la nave și hărțile porturilor ACN