Departament Management Trafic Naval- Siguranța navigației
Tel. 0241 702704;702709; Fax: 0241 738597
Persoane de contact : Drăgușin Andrei
INSTRUCŢIUNE PENTRU CLIENŢI
Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa se afla sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care îndeplineşte funcţia de autoritate portuară şi de căi navigabile pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari şi în porturile situate pe aceste canale.
Navigaţia pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari se desfăşoară conform Regulilor de navigaţie aprobate prin Ordinul nr.426/2006 din 28/03/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.346 din 17/04/2006.
Navigaţia pe canalele navigabile se efectuează cu nave fluviale şi maritime care navighează independent sau în formaţie de convoi împins, remorcat ori în cuplu şi care nu pot depăşi gabaritele standard, după cum urmează:

 Caracteristici  CDMN  CPAMN

Convoi de nave

 Lungimea maxima (m)  296  120
 Latimea maxima (m)  23.5  11.5
 Pescajul maxim (m)  5.5  3.8
 Nave fluviale şi maritime care navighează independent  Lungimea maxima (m)  138.3  110
 Latimea maxima (m)  16.8  11.5
 Pescajul maxim (m)  5.5  3.8
 Inălţimea maximă de la linia de plutire până la cel mai înalt punct al navei   16.5  12.5
 Pentru navigaţia în condiţii de siguranţă, în cazul convoaielor împinse sau remorcate, împingătoarele/remorcherele vor avea o putere suficientă care să asigure minimum  6.7 tm/CP  6 tm/CP
Viteza maximă de navigaţie 12 km/h 10 km/h
Viteza minimă de navigaţie 6,5 km/h 6,5 km/h

In cazul depasirii gabaritelor standard, convoaiele respective vor intra in categoria convoaielor speciale si vor intra pe canalele navigabile numai cu avizul si in conditii impuse de ACN.
Pentru programarea tranzitării canalelor navigabile de către nave/convoaie, armatorul, operatorul sau agentul trebuie să transmită ACN avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile cu cel puţin 6 ore înainte de sosirea navelor/convoaielor în radă.
Avizarea pentru tranzitare precum si corespondenta referitoare la navigatia pe canalele navigabile se transmite la urmatoarele adrese: fax nr.4-0241-738597 ; e-mail dispecerat[@]acn[.]ro.
Pe timpul tranzitării, supravegherea şi dirijarea navigaţiei pe canalele navigabile se efectuează de ACN prin Centrul regional RoRIS Agigea si Centrul local RoRIS Cernavoda, ale căror dispoziţii sunt obligatorii pentru toţi conducătorii de nave/convoaie pe toată durata tranzitării.
Pe timpul tranzitării canalelor navigabile navele şi convoaiele vor ţine legătura radio cu centrele RoRIS şi vor face ascultare permanentă în canalele radio telefonice corespunzătoare frecvenţelor alocate după zona de navigaţie, astfel:

Zona Agigea
între km 0+000 şi km 15+000 canalul de lucru VHF 74 - frecvenţa 156,725 MHz
Zonele Basarabi Medgidia
între km 15+000 şi km 49+000 şi pe întreg canalul PAMN canalul de lucru VHF 71 - frecvenţa 156,575 MHz
Zona Cernavoda
între km 49+000 şi km 64+410 canalul de lucru VHF 14 - frecvenţa 156,700 MHz

Navele/convoaiele ce transportă mărfuri periculoase au permisiunea de ecluzare şi tranzitare a canalelor navigabile numai pe timpul zilei.
Navele/convoaiele ce navighează prin zona locurilor de aşteptare ale porturilor vor lua măsuri de reducere a vitezei de marş, astfel încât să nu pună în pericol navele staţionate în aceste locuri.
Navele/convoaiele care navighează în amonte trebuie să acorde prioritate celor care navighează în aval.
în condiţii hidrometeorologice nefavorabile navele/convoaiele cu încărcătură cedează drumul navelor / convoaielor fără încărcătură, indiferent de sensul de navigaţie.
în cazul în care ACN închide temporar navigaţia pe canalele navigabile din cauza condiţiilor hidrometeorologice, navele/convoaiele sunt obligate să se retragă la mal până la limita posibilă şi să se asigure în ancoră sau la cheiul amenajat.
întâlnirea navelor/convoaielor pe canalele navigabile se face, de regulă, prin babord. în acest scop navele/ convoaiele se vor abate spre tribord până la limita posibilă, lăsând loc între ele pentru menţinerea pe drum fără pericol de abordaj.
Pe PAMN este interzisă întâlnirea convoaielor ce depăşesc gabaritele standard cu alte nave sau convoaie, cu excepţia locurilor de aşteptare la ecluze.
Depăşirea este permisă numai în locurile care oferă condiţii de siguranţă pentru navele fluviale care navighează independent atât în amonte, cât şi în aval şi numai cu aprobarea prealabilă a controlorului de trafic din zonă.
Pe canalele navigabile este interzisă efectuarea depăşirilor de către navele maritime şi navele fluviale care navighează în formaţie de convoi, cu excepţia situaţiilor în care nava/convoiul ce urmează să fie depăşită/depăşit poate să se retragă într-o zonă sigură aleasă de controlorul de trafic şi confirmată de conducătorul navei/convoiului, fără a afecta traficul de pe celălalt sens de navigaţie.
Este interzisă efectuarea depăşirii pentru toate categoriile de nave pe timp de noapte, în curbe, în zona semafoarelor, la trecerile pe sub poduri şi în zona văilor afluente atunci când acestea sunt active.
Este interzis tuturor categoriilor de nave să navigheze în paralel în acelaşi sens de navigaţie, cu excepţia cazurilor în care se efectuează depăşiri.
Este interzisă apropierea unei nave/unui convoi de altă navă/alt convoi la mai puţin de 1.500 m în marş în aval şi de 1.000 m în marş în amonte, cu excepţia cazurilor de depăşire între nave fluviale izolate.
în condiţii de vizibilitate redusă sau în alte situaţii meteorologice nefavorabile distanţa dintre nave/convoaie va fi de cel puţin 2.000 m în marş în aval şi de 1.500 m în marş în amonte.
Nici o navă nu va traversa canalele navigabile prin prova navelor aflate în marş, la o distanţă mai mică de 1.500 m între ele.
în condiţii de vizibilitate redusă este interzisă efectuarea ecluzărilor.
în condiţii de vizibilitate redusă este permisă navigaţia navelor care dispun de instalaţie radar în stare de funcţionare numai cu aprobarea controlorilor de trafic. Navele care nu au instalaţie radar sunt obligate să oprească şi să urmeze instrucţiunile controlorilor de trafic.
Staţionarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile este permisă, cu aprobarea ACN, numai în locurile special amenajate.
Pe durata staţionării este interzisă lansarea la apă a bărcilor sau a altor mijloace plutitoare.
Ancorarea pe canalele navigabile este permisă numai în cazurile de forţă majoră, cu informarea ACN, şi se face numai pe porţiunea orizontală a fundului acestora.
Este interzisă în orice situaţie ancorarea în zonele de subtraversare a conductelor şi cablurilor.
în cazul producerii unor evenimente de navigaţie, navele/convoaiele vor fi oprite până la întocmirea documentelor de constatare şi semnarea acestora de către comandant, reprezentanţii ACN şi de organele de căpitănie.
Este interzisă aruncarea de obiecte sau materiale în apele canalelor sau pe mal.
Sunt interzise pomparea în canale a balastului, a apelor menajere, a apelor provenite din santină sau din spălarea tancurilor de la bord, precum şi deversarea hidrocarburilor ori a amestecurilor de hidrocarburi, a produselor chimice sau radioactive în canale.
Conducătorii de navă/convoi au obligaţia să anunţe imediat dispeceratelor de navigaţie prezenţa petelor de hidrocarburi sau a oricăror alte semne de poluare în bazinele portuare şi/sau pe canalele navigabile, precum şi a altor obiecte care pot constitui obstacole de navigaţie.
în perioada de iarnă cu gheaţă la maluri şi/sau sloiuri mici se va naviga pe canalele navigabile numai în condiţiile stabilite de ACN.
Navigaţia pe canalele navigabile este interzisă când se formează pod de gheaţă.
Sunt interzise folosirea şi instalarea plaselor şi a altor scule de pescuit în apele canalelor navigabile.
în cazul în care o navă pierde în timpul navigaţiei pe canalele navigabile un obiect care poate crea un obstacol sau pericol pentru navigaţie, conducătorul de navă va marca locul cu un reper şi va anunţa fără întârziere ACN şi căpitănia de port. Recuperarea obiectului se va efectua sau va fi suportată de către armatorul/operatorul navei.
Conducătorii de navă/convoi sunt obligaţi să execute toate dispoziţiile date de controlorul de trafic şi de operatorul de ecluză privind ordinea şi modul de intrare în ecluză.
înainte de intrare în ecluză conform programului, conducătorul de navă/convoi este obligat să comunice prin radio că nava/convoiul este aptă/apt pentru ecluzare.
în momentul intrării în ecluză conducătorul de navă/convoi va prezenta, pe lângă documentele navei şi ale mărfii, şi declaraţia privind starea tehnică a navei/convoiului, prevăzută în anexa nr. 2 O.426/2006.
Conducătorul de navă/convoi este direct răspunzător de toate înscrisurile pe care le semnează în nume propriu sau în numele armatorului, precum şi de documentele sau echipamentele ce i se încredinţează pe timpul tranzitării canalelor navigabile.
La intrarea în ecluză navele/convoaiele vor avea în prova cel puţin 2 membri de echipaj dotaţi cu trancheţi pentru protejarea navei şi a instalaţiilor ecluzei.
în scopul utilizării raţionale a ecluzelor, ACN poate decide ordinea de intrare în ecluze.
Pe timpul intrării în camera ecluzei nava este obligată să folosească un canal radio pentru derularea manevrei, altul decât cel pentru navigatie. Conducătorul de navă este obligat să anunţe momentul trecerii în canalul de manevră şi canalul utilizat.
La intrarea în ecluze au prioritate navele de pasageri, navele portcontainer de linie, navele/convoaiele speciale, convoaiele şi navele cu mărfuri perisabile şi speciale, navele organelor de control şi navele ACN.
în cazul în care ecluza este ocupată cu o altă navă/un alt convoi sau din anumite cauze trecerea prin ecluză este oprită, navele/convoaiele ce sosesc în radă vor acosta la cheiul de aşteptare în amonte sau în aval numai cu aprobarea controlorului de trafic, respectând instrucţiunile date de acesta.
Pe timpul staţionării la cheiul de aşteptare, navele/convoaiele vor sta pe ascultare în canalul de lucru VHF al ecluzei, raportând orice eveniment produs la bord care ar influenţa intrarea în ecluză, siguranţa navei, încărcăturii, a echipajului şi a mediului, sau vor răspunde solicitărilor făcute de controlorul de trafic.
în cazul în care la primirea aprobării de intrare în ecluză nava/convoiul nu este pregătită/pregătit pentru ecluzare, conducătorul de navă/convoi este obligat să anunţe din timp ACN, fiind răspunzător de toate consecinţele ce decurg din modificarea programului de ecluzare.
Pe timpul golirii sau umplerii sasului ecluzei conducătorul de navă va sta pe puntea de comandă. Din momentul legării şi până în momentul primirii autorizaţiei de ieşire mijloacele mecanice de propulsie a navelor nu pot fi folosite decât în cazuri excepţionale, pentru siguranţa ecluzării.
Este interzisă lăsarea la apă a lanţurilor, ancorelor sau parâmelor pe timpul staţionării în ecluză.
Programul de funcţionare al ecluzelor este: ecluza Agigea şi ecluza Cernavodă 24 ore pe zi; ecluza Ovidiu luni-vineri  07:00 - 19:00; sâmbătă - duminică*: 07:00 - 15:00;  ecluza Năvodari luni-vineri: 08:00 - 16:00; sâmbătă - duminică 07:00 - 15:00*.
Program ecluzări suplimentare este: ecluza Ovidiu sâmbătă, duminică şi sărbători legale  15:00 - 19:00*; ecluza Năvodari: luni-vineri: 16:00 - 19:00, sămbătă, duminică şi sărbători legale 15:00 - 19:00 *

* program valabil din data de 20.08.2018, conform Decizie nr. 80/10.08.2018